Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 93/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 084 zł
w tym :

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 11 274 zł
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 11 274 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 11 274 zł
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 11 274 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 410 zł
Rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 410 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 410 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 410 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 400 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3 400 zł

w tym: dochody bieżące o kwotę 3 400 zł
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 400 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona
do niniejszego zarządzenia. Zmiany planu dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 084 zł
w tym:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 11 274 zł
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 11 274 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 274 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 410 zł
Rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 410 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 410 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 400 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 3 400 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 3 400 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 4 załączona
do niniejszego zarządzenia. Zmiany planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 5 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki