biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 99/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 500 zł
w tym :
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 8 500 zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 7 400 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 7 400 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących (związków gmin) o kwotę 7 400 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1100 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 1100 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących (związków gmin) o kwotę 1100 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 500 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 8 500 zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 7 400 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 7 400 zł
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1100 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 1100 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej zarządzenia
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.