biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wybór ławników do sądów powszechnych

Wybór ławników do sądów powszechnych


UCHWAŁA Nr XII /91/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych oraz w wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego, ławnikami wybrani zostali:

1. do Sądu Rejonowego w Krośnie :

1) Pani Agata Boczar
2) Pani Anna Rysz
3) Pan Witold Kocaj

2. do Sądu Rejonowego w Krośnie–Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych :

1) Pan Józef Sowiński
2) Pani Elwira Niżnik

3. do Sądu Okręgowego w Krośnie:

1) Pani Michalina Nycz

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.