Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydanie opinii

Wydanie opinii

ZARZĄDZENIE Nr 86/2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011r.

w sprawie wydania opinii.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pźn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1
Zwracam się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Iwonicz-Zdrój kredytu długoterminowego w kwocie 2 805 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy złotych) zaciąganego w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad
i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 463 500 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 2 341 500 zł. Kredyt spłacany będzie w latach 2012 – 2020.

§ 2
Prognozowane dochody oraz wydatki na lata wnioskowanego kredytu, spłaty kapitału
i odsetek przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik