biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości


UCHWAŁA Nr X /74/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Iwoniczu Nr 206/1 o pow. 334 m2, Nr 208/1 o pow.780 m2 oraz Nr 214/2 o pow. 112 m2 pod drogę dojazdową, stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2
Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.