Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr XII /89/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej
Nr 145/8 o pow. 319 m2 oraz Nr 154/1 o pow. 379 m2 pod drogę dojazdową, stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2
Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.