Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój


UCHWAŁA Nr X /76/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1
i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1/ Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 829/1 o pow. 2.3857 ha położonej w Iwoniczu -Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest Księga Wieczysta Nr KS1K/00045872/3.
2/ Wyraża się zgodę na sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Iwonicz-Zdrój działki Nr 830/1o pow. 0.6179 ha położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której urządzona jest księga wieczysta
Nr KS1K/0096480/0.
§ 2
Sprzedaż działki nastąpi po zapewnieniu dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu- Zdroju.

§ 3
Zakres sprzedaży działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4

Sprzedaż działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.