biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym


UCHWAŁA Nr X /73/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1, art. 37 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 1235 położonej w Iwoniczu-Zdroju o pow. 958 m2, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki „NOVELLUS „ M. Stanisławczyk, D. Kosztyła Spółka Jawna, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00069006/6.

§ 2
Zakres sprzedaży określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Sprzedaż działki nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.2, pkt.5 ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksie Cywilnym.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.