Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności

Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności


UCHWAŁA Nr XII / 90/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 102. poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Uzdrowiska Iwonicz S.A” w Iwoniczu-Zdroju służebności przejazdu i przechodu dla działki Nr 1323/1 urządzonym i utwardzonym szlakiem drożnym o szerokości 3 metrów znajdującym się na działce Nr 1323/2 będącej
w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój w 333/1000 części, dla której to prawo ujawnione jest w Księdze wieczystej Nr KS1K/00094077/8.

§ 2
Zakres ustanowienia służebności określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustanowienie służebności o której mowa w § 1 nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.