Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

U C H W A Ł A Nr X /77/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U.
z 2010 roku Nr 102.poz.651, ze zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku części nieruchomości
Nr 1302/3 o pow. 44 m2 położonej w Iwoniczu – Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 63986 .
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu
na wydzierżawienie nieruchomości o której mowa w ust. 1.

§ 2

Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydzierżawienie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.