biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub

Zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub

ZARZĄDZENIE NR 107/2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a, art. 71 b ust.1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1
1.Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2.Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
3.Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, ośrodek szkolno-wychowawczy.

§ 2
1.Zwrotem kosztów za przejazd obejmuje się uczniów, którzy:
a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
b) zamieszkują na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
c) ustawowo zobowiązani jest do wypełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) są ujęci w rejestrze uczniów danej placówki.
2.Dla uzyskania zwrotu kosztów winny zostać spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w ust.1.

§ 3
1. Dowożąc dziecko samochodem prywatnym stanowiącym własność rodzica lub opiekuna prawnego, zwrot kosztów następuje na podstawie wyliczenia: 60% stawki za kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm. ),obowiązującej w dniu podpisania umowy oraz liczby dni obecności ucznia w placówce w miesiącu rozliczeniowym.
2. Wysokość zwrotu kosztów za jeden przejazd ustala się dla dowozu własnym samochodem mnożąc podwojoną długość najkrótszej trasy łączącej miejsce zamieszkania ucznia i placówkę przez stawkę za kilometr, o której mowa w § 3 ust. 1
3. Miesięczny zwrot kosztów przejazdu będzie stanowił: koszt przejazdu i rzeczywistą liczbą dokonywanych przejazdów do placówki i z powrotem w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
5. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
6. Zwrot kosztów przejazdu następuje tylko za przejazdy wykonane w okresie nauki.

§ 4
1.Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku do Burmistrza Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.Umowę o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony nie dłuższy niż na rok szkolny.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 107/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 13października 2011 r.

…………………………………………………………………..
(nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego)

Umowa Nr ………../………………… z dnia ………………….

Iwonicz, dnia ……………………..

ROZLICZENIE
kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców lub prawnych opiekunów środkami komunikacji własnej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego ……………………………………………………… i zapewniam dziecku dowóz oraz opiekę w drodze do placówki i z powrotem.
Oświadczam, ze dziecko w miesiącu ………………………….. 2011 r. było dowożone do placówki i z powrotem przez ……………….. dni.

………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE DYREKTORA PLACÓWKI

Potwierdzam liczbę ……………. dni dowożenia w/w dziecka do placówki
i z powrotem w miesiącu ……………………..20….r.

………..………………………………………………….
( podpis i pieczęć dyrektora placówki )

Rozliczenie kosztów przejazdu
Samochodem własnym:
Podwojona liczba kilometrów na trasie dom – szkoła – ……………….. km
Stawka za kilometr – …………………zł/km
Liczba dni dowozu – …………………dni
Obliczenie:

………………km x ………………..zł/km x ……………..dni= ……………………….zł
DO zapłaty: …….………………..zł.(słownie……………………………………………)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 107/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 13 października 2011 r.

Umowa Nr 1/2011
zawarta w dniu 13 października 2011 roku pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Pana Pawła Pernala a Panią Teresą Włodarską legitymującą się dowodem osobistym AID 364004 rodzicem(opiekunem prawnym)dziecka niepełnosprawnego Anny Włodarskiej zamieszkałej w Iwoniczu przy ul. Długiej 285
§ 1
Pani Teresa Włodarska jako rodzic (opiekun prawny)zapewni dowożenie i opiekę niepełnosprawnemu dziecku Annie Włodarskiej zamieszkałej w Iwoniczu przy ul. Długiej 285 w drodze do placówki –Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krośnie przy ul. J. Bema 46 i z powrotem, biorąc za nie odpowiedzialność w tym czasie.
§ 2
1.Dowożenie realizowane będzie samochodem marki Renault CLIO o pojemności 1200 cm3 i numerze rejestracyjnym RKR X482
§ 3
1. Z tytułu pełnienia obowiązków, o których mowa w § 1, Pani Teresa Włodarska otrzyma zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna na trasie dom – placówka tj. Iwonicz ul. Długa 285 –Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie ul. J. Bema 46 oraz z powrotem najkrótszą trasą łączącą miejsce zamieszkania dziecka i placówkę wynoszącą 40 km – dowożenie własnym samochodem.
2. Wysokość stawki za kilometr przebiegu własnego samochodu ustala się na:60% stawki za kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm. )
3. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje na podstawie przedłożenia przez rodzica(opiekuna prawnego)dziecka niepełnosprawnego pisemnego rozliczenia kosztów dojazdu o którym mowa w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
§ 4
Umowę zawiera się na okres od dnia 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 107/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 13 października 2011 r.

WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki
Występuję z wnioskiem o:
a) organizację bezpłatnego dowozu ucznia do placówki,
b) organizacje bezpłatnego dowozu ucznia do placówki i zapewnienie opieki
w trakcie przejazdu,
c) zwrot kosztów dowozu ucznia do placówki.
Uzasadnienie zgłoszenia wniosku:
….…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Iwonicz-Zdrój, dnia ……………………….. ……………..………………………
Podpis wnioskodawcy
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1. Imię i nazwisko ucznia:
………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia ucznia:
…………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ucznia ( ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość):
……………………………………………………………………………
4. Szkoła lub placówka, do której skierowano ucznia ( dokładny adres):
……………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:
…………………………………………………………………………..
6. Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego (ulica,
nr domu/mieszkania, kod, miejscowość, numer telefonu):
……………………………………………………………………………
7. Dokumenty dołączone do wniosku:

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego danej placówce ( dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
Inne dokumenty:
8. Okres świadczonej usługi:
……………………………………………………………………………
Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do placówek, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Iwonicz-Zdrój, dnia ………………… ………..…………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy)