biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji programu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół

Zatwierdzenie do realizacji programu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół

UCHWAŁA Nr XII /92/ 2011
Rady Miejskiej Iwonicza-Zdroju
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pt. „Uczenie się
przez całe życie” Comenius, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Decyzji nr.1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia15.11.2006 r. ustanawiającej program działań w zakresie uczenia się przez całe życie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L327/45 z dnia 24.11.2006r.

R a d a M i e j s k a w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji w latach 2011-2013 program pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu w ramach Partnerskiego Projektu Szkół.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój
oraz Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Lubatowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.