Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA Nr XII /93/ 2011
Rady Miejskiej Iwonicza-Zdroju
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Komisji Europejskiej

R a d a M i e j s k a w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji w latach 2011-2012 projekt pt. „Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.