Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

UCHWAŁA Nr XII /88/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 148, poz. 991)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 ust. 4. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest z góry do dyrektora przedszkola, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, opłatę wnosi się w najbliższy dzień powszedni”.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.