Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 134/2010

Zmiana Zarządzenia Nr 134/2010

Zarządzenie Nr 95/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 9 września 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”, zmienionego Zarządzeniem Nr 56/2011 r Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 1 lipca 2011 roku. §1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4) Wojciech Klimkiewicz – Koordynator zadaniowy”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.