Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zarządzenie Nr 85/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój” stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Iwonicz-Zdrój z dnia 31 marca 2011 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój, w §7 dodaje się ust., 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku stwierdzenia przyczyn technicznych uniemożliwiających podłączenie do sieci internetowej wymaganej liczby beneficjentów, ogłasza się dodatkowy nabór wg zasad i procedur ustalonych niniejszym Regulaminem. Termin składania wniosków podaje się do publicznej wiadomości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.