biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr X /82/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 500 zł
w tym :
Dział 020 Leśnictwo o kwotę 8 500 zł
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna o kwotę 8 500 zł
w tym: dochody majątkowe o kwotę 8 500 zł
– dochody ze sprzedaży drewna o kwotę 8 500 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 24 300 zł
w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 24 300 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 24 300 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 24 300 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32 800 zł
w tym:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 24 300 zł
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 24 300 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 24 300 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 500 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 2 500 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 2 500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 000 zł
w tym:
– wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki