biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XII /94/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych- o kwotę 14 014 zł
w tym :
Dział 020 Leśnictwo o kwotę 1 000 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1 000 zł
w tym: dochody majątkowe o kwotę 1 000 zł
– dochody ze sprzedaży drewna o kwotę 1 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 000 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11 000 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 11 000 zł
– dochody z wynajmu pomieszczeń o kwotę 11 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 014 zł
Rozdział 85417 Szkolne Schronisko młodzieżowe o kwotę 2 014 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 2 014 zł
– dochody z wynajmu pomieszczeń o kwotę 2 014 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1 478 287,18 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 478 287,18 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14 014 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 14 014 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 464 273,18 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 1 464 273,18 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.

§ 2
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 464 273, 18 zł i ustala się go w wysokości 4 180 013, 18 zł, który będzie pokryty kredytami w wysokości 463 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie
3 716 513,18 zł.
§ 3
Wprowadza się wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 464 273, 18 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki