Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XIII /95/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych- o kwotę 18 000 zł
w tym :
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18 000 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 18 000 zł
w tym: dochody bieżące o kwotę 18 000 zł
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) powiatów(związków powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
– dofinansowanie na realizację Partnerskiego Projektu
Szkół Programu Comenius o kwotę 18 000 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 18 000 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18 000 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 18 000 zł
w tym: wydatki bieżące o kwotę 18 000 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki