biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr X /84/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska postanawia:
§ 1
W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok w okresie od 27 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. W związku z zakwalifikowaniem się przedsięwzięcia pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój i przyjęciem harmonogramu rzeczowo-finansowego z okresem realizacji 2010-2013 zmniejsza się w roku 2011 wydatki majątkowe o kwotę 905 230, 35 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 905 230, 35 zł.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia