Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zzmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zzmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr  XI /85/ 2011

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 13 września 2011 r.

 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych –                                                o kwotę 60 000 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność                                                                     o kwotę 60 000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                        o kwotę 60 000 zł

w tym: wydatki majątkowe                                                                          o kwotę 60 000 zł

w tym: inwestycje                                                                                        o kwotę 60 000 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                        o kwotę 60 000 zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           o kwotę 60 000 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  o kwotę 60 000 zł

w tym:  wydatki majątkowe                                                                         o kwotę 60 000 zł

w tym: inwestycje                                                                                        o kwotę 60 000 zł

 

3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1załączona do niniejszej uchwały.   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, po zmianach określa tabela
nr 3 załączona do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór  nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.
Załączniki