biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zzmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zzmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XIII / 96/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 25 października 2011r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska postanawia:
§ 1
W związku z podjętą przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok w dniu 25 października 2011r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. W związku z zakwalifikowaniem się przedsięwzięcia pn. „ Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” i przyjęciem harmonogramu rzeczowo-finansowego z okresem realizacji 2011-2013 zwiększa się w roku 2011 dochody bieżące o kwotę 18 000, w roku 2012 o kwotę 51 000 zł, w roku 2013 o kwotę 11 000 zł i zwiększa się wydatki bieżące w roku 2011 zł o kwotę 18 000 zł, w roku 2012 o kwotę 51 000 zł, w roku 2013 o kwotę 11000 zł.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius dokonuje się zmian w upoważnieniach Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały które po zmianach otrzymują brzmienie:

Rok 2012 do kwoty – 1 672 160,65 zł
Rok 2013 do kwoty – 7 044 455,17 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki