Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres 10 lat

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres 10 lat

 Iwonicz-Zdrój 2011.11.24

ZR.7150.1.2011.ZRS

W Y K A Z
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 10 lat.

Opis przedmiotu najmu.
Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku przy ul. Długiej 63 w Iwoniczu o łącznej powierzchni użytkowej 188,5m2, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2237, dla której założona jest księga wieczysta KW nr 64385, będącej własnością Gminy Iwonicz-Zdrój. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną i gazową, centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia i gabinety lekarskie, sanitariaty i pomieszczenia socjalne dla pracowników. Lokal przeznaczony został na prowadzenie bezpłatnego lecznictwa rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. gabinetu fizjoterapii w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynajęcie lokalu nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:
1. Przeznaczenie lokalu – świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla mieszkańców gminy.
2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg stawki zaoferowanej stawki nie niższej niż 6.80 zł za 1m2 powierzchni użytkowej w łącznej wysokości 1281,80 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.
3. Czynsz najmu podlegał będzie aktualizacji o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w okresach rocznych.
4. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu – opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i odbioru nieczystości ciekłych oraz podatki lokalne naliczane wg obowiązujących przepisów.
6. Okres najmu lokalu – do 10 lat, licząc od dnia przedłużenia umowy o najem lokalu użytkowego.
7. Wyposażenie lokalu w sprzęt i urządzenia medyczne na koszt Najemcy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203 lub telefonicznie pod nr 0 13-43-50-212 wew. 124 w godzinach pracy urzędu. Uprawnionym do udzielania informacji jest Pan Andrzej Kaleta.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój