Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyRegulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 14/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 64/2005 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania naboru kandydatów na
wolne stanowiska urzędnicze,
2) Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 12 marca
2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia własnego.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy kadrowe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.