Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”. 

 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

AL. Słoneczna 28

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”.

 

      Zadanie to mieści się w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I.               Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w roku 2012.

II.             Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego

 zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.100,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych ).

III.           Zasady przyznawania dotacji:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
   organizacje pozarządowe,

          osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

          stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

          spółdzielnie socjalne,

          spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

IV.          Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

Warunki realizacji zadania:

a)    dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b)    dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

c)    w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

W roku 2012 planuje się dowóz trojga dzieci.

V.           Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2012 r. do godz. 9.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „ Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

VI.          Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

Wybór oferty nastąpi w dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 12.00

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

          szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

          termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

          kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

          informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

          informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

          deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.

 Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.

 Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

– możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy;

– przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

-proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

– w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego;

– planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

– analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 
Odrzuceniu podlegają oferty:

          złożone niezgodnie z wzorem,

          złożone po terminie,

          złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

          nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

          błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VII.         Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:

W roku 2010 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 9.800,00 zł.

W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 10.100,00 zł.

 

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) 

.
 

                                                                                                Paweł Pernal

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                                 Iwonicz-Zdrój