Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Likwidacja jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji”

Likwidacja jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji”

Uchwała Nr XV.112.2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. oraz ort. 12 ust. 1, pkt.2, ust.3 i ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2011r. likwiduje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Iwoniczu- Zdroju, z siedzibą przy Pl. Dietla 2, utworzony uchwalą Nr XXVI/207/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 16 marca 2009r.  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.
§ 2. 1. Mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki zostanie przejęte przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój i przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie prowadzenia kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie Urząd Gminy
w Iwoniczu- Zdroju.
§ 3. Kierownika likwidowanej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, zobowiązuje się do zamknięcia rachunku bankowego z dniem 31 grudnia 2011r.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.