Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

UCHWAŁA Nr XV/112/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju
w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 6 ust.1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1
 i art .23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2011 r., Nr 45 poz. 236 )
oraz art.16 ust.1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z póź. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 18 kwietnia w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego wprowadza się następujące zmiany :
 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 ust. 1 Likwidacja Zakładu i utworzenie Spółki winno nastąpić w terminie do 31grudnia 2012r.”
                                    § 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.