Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój

Nadanie tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój

UCHWAŁA Nr XIV /98/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIV/ 278/09 Rady Miejskiej
w Iwoniczu- Zdroju z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój i tytułu Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju

Rada Miejska  w Iwoniczu- Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju nadaje Panu Władysławowi Kandeferowi
Tytuł Zasłużonego dla Gminy Iwonicz-Zdrój. Tytuł jest wyrazem wyróżnienia
i uznania za działalność na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.