biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku

UCHWAŁA Nr XIV/104/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii właściwej Izby Rolniczej

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, określoną
w wysokości 74,18 zł za 1 dt. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 969) obniża się do kwoty 55.00 zł, która w 2012 roku przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.