biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA  Nr XIV /101/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn.zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój wynosi :
1)       od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,
      b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;
2)     od budynków lub ich części :
a)    mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności     gospodarczej
     – 16,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
    kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni
    użytkowej,
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3.40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)    od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
 i ust. 3-7 ustawy.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XLIII/391/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.