Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie

Określenie wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie

UCHWAŁA NR XV/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z ust. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 9 w związku z ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 w związku z ust. 9 pkt. 1) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. Dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie określa się wzory formularzy :
1) deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3) deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/299/09 Rady miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 21 grudnia 2009r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki