biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XV/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z ust. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 9 w związku z ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 w związku z ust. 9 pkt. 1) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.) Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. W zakresie wzoru informacji na łączne zobowiązanie pieniężne:
– określa się wzór informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (IŁ-1) stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 5. W zakresie wzoru załącznika o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach:
– określa się wzór załącznika do wszystkich deklaracji i informacji – „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach” (ZW-1), stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc uchwały: Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników, Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek leśny oraz załączników, Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki