biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Opłata uzdrowiskowa na 2012 rok

Opłata uzdrowiskowa na 2012 rok

UCHWAŁA  Nr XIV /103/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 19 pkt. 1) lit. d
i pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Uzdrowisku Iwonicz – Zdrój :
1)    od osób fizycznych, które ukończyły lat 15
w wysokości                            3,20 zł dziennie

2)    od osób fizycznych, które nie ukończyły
lat 15 w wysokości                        1,60 zł dziennie

3)    od emerytów i rencistów w wysokości            1,60 zł dziennie.

§ 2
Ustawowe zwolnienia od opłaty uzdrowiskowej określa przepis art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
§ 3
Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w chwili zakwaterowania osób, o których mowa
w § 1.
§ 4
Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

§ 5
Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się :
1)    „Uzdrowisku Iwonicz” S.A. i innym sanatoriom,
2)    domom wczasowym oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność
w zakresie wynajmu pokoi.
§ 6
Wynagrodzenie za inkaso opłaty uzdrowiskowej wynosi 6 % od pobranej kwoty.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/267/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

§ 8
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.