Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 121 /2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych  zadania pn.:„Utwardzanie pobocza na ul . F. Piwarskiego w  miejscowości Iwonicz -Zdrój na dz. o nr ewid . 1163/2, 1164/2, 1221, 1380/1”

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych  zadania pn.: „Utwardzenie pobocza na ul. F .Piwarskiego w miejscowości Iwonicz-Zdrój  na dz. ewid. 1163/2, 1164/2, 1221, 1380/1.
W składzie:

1.    Robert Niemczyk –przewodniczący  Komisji
2.    Jacek Rygiel  – członek Komisji
3.    Dorota Bogusz-  członek Komisji
Przy udziale:
Inspektor nadzoru – Ewa Szaran
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.