biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej

Powołanie komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 126/2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządza, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  Pani Marty Bogacz – nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Publicznego w Lubatowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1. Pani Dorota Kilar – Kierownik Referatu Oświaty, Kadr i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju jako przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Pani Jadwiga Baran – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Pani Janina Podbilska -Pająk – ekspert w zakresie filologii angielskiej
4. Pani Urszula Jucha – ekspert w zakresie filologii angielskiej
5. Pan Jerzy Sroka – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Lubatowej
§ 2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pani Dorota Kilar – Kierownik Referatu Oświaty, Kadr i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.