biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySporządzenie projektu budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok

Sporządzenie projektu budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 117/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia  18 listopada 2011 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.).   

z a r z ą d z a m, co następuje :

                                                            § 1
Sporządzam projekt uchwały budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                        § 2
Projekt budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok wraz z załącznikami, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

                                                        § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki