Strona głównabiuletynBudżet GminyUchwała budżetowa na rok 2012

Uchwała budżetowa na rok 2012

Uchwała Nr XV /111/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011r.

uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 30 883 609,27  zł, z tego:
1)    bieżące w wysokości 27 787 974,87 zł,
         w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 663 173,87 zł.
2)    majątkowe w wysokości 3 095 634,40 zł,
    w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 085 634,40 zł
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30 983 609,27 zł, z tego:
    1)    bieżące w wysokości  27 236 878,85 zł,
   W tym:
– wydatki jednostek budżetowych 19 577 591,81 zł
  W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 448 980 zł
              wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań 5 128 611,81 zł
– dotacje na zadania bieżące 762 500 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 126 966 zł
– wydatki na programy  finansowane z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 845 081,04 zł
– obsługa długu 924 740 zł   
2)    majątkowe w wysokości 3 746 730,42 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne  3 746 730,42 zł w tym:
 Wydatki na programy  finansowane z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości
2 326 730, 42 zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup
przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu  wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej
uchwały

§ 3
W budżecie gminy  tworzy się rezerwy:
    1)    ogólną w wysokości – 31 000 zł,
    2)    celową w wysokości – 79 000 zł,
        z przeznaczeniem na:
    zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 79 000 zł,
   
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 5
    1.     Ustala się deficyt budżetu w wysokości 100 000 zł, który zostanie pokryty przycho¬dami pochodzącymi z:
    1)    zaciąganych kredytów w kwocie      – 100 000. zł,
       
§ 6
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 753 500  zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 653 500 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     – w kwocie 2 000 000  zł,
    2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu     – w kwocie 100 000 zł,
    3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów      – w kwocie 2 653 500. zł,
   
§ 8
Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:
 1.    Ustala się dochody w kwocie 125 000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2.    Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
    3.Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł  i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
10) wspomaganie ekologicznych form transportu;
11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
19) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
                                                                                      § 9
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 928 686 zł.  Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 11
    1.    Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –  5 584 100 zł, koszty – 5 584 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
   
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
    1)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000 zł;
    2)    do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, w zakresie:
a)    dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b)    dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c)    dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
   
   3)    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
   
    4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
   
                                                                                     § 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
                                                                                     § 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki