biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012 rok

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012 rok

UCHWAŁA  Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011r.

w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012 rok.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41  ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012 rok.

Rozdział. I Postanowienia ogólne

§  1
Rozwiązywanie problemów alkoholowych oznacza podejmowanie wszechstronnych działań ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny w trosce o zmniejszenie destrukcyjnych skutków nadużywania alkoholu.
Główne cele i strategie, które stanowią ramy działania samorządów terytorialnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, zostały określone przez:
–    ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
–    Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ).
Fundamentalnym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą domową, a także ograniczenie skali już istniejących problemów z tym związanych oraz przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym.
Inne cele to:
–    propagowanie modelu trzeźwego stylu życia wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
–    promowanie przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych właściwego reagowania w przypadkach wystąpienia agresji bądź innych zachowań ryzykownych wśród uczniów,
–    zwiększenie liczby osób podejmujących leczenie odwykowe i trwale utrzymujących się w abstynencji,
–    ograniczenie niebezpiecznej tendencji do obniżania wieku inicjacji alkoholowej,
–    podniesienie świadomości rodziców na temat problemów alkoholowych.
Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują we wszystkich obszarach życia ludzkiego.
Są nimi:
–    szkody występujące u osób pijących,
–    szkody występujące u członków rodzin alkoholowych,
–    alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy,
–    naruszanie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe,
–    naruszenia prawa związane z obrotem alkoholem,
–    niekorzystne społecznie zmiany w strukturze picia napojów alkoholowych.
Istnieje zatem konieczność podjęcia intensywnych i skutecznych działań profilaktycznych, leczniczych, prewencyjnych i rehabilitacyjnych.

Rozdział. II  Zadania
§  2
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania te obejmują:
1)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Działania realizowane w ramach tego zadania będą miały ponadto na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze szkodliwego picia alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.

Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
–    finansowanie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego świadczącego pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz motywowanie ich do leczenia,
–    finansowanie    opinii    biegłego    psychologa  orzekającego  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
–    upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,
–    rozpropagowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania przez uzależnionych i współuzależnionych pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy,
–    współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu,
–    refundacja kosztów leczenia odwykowego –  w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem utrzymania trzeźwości w trakcie leczenia (m. in. udokumentowane dojazdy na terapię do Poradni Odwykowej),
–    refundacja kosztów pobytu na obozach, rekolekcjach, szkoleniach, seminariach abstynenckich, zajęciach terapeutycznych, grupach samopomocowych osobom uzależnionym – pod warunkiem utrzymywania trzeźwości,
–    organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
–    wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA i innych.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą – w formie poradnictwa, edukacji, pomocy specjalistycznej oraz terapii. Zadanie ma na celu podejmowanie działań sprzyjających poprawie funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie. Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, podniesienie kompetencji służb oraz osób zajmujących się pomaganiem dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocji zdrowego stylu życia, również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
Szczególna uwaga skierowana ma być na udzielanie pomocy integrującej działania różnych instytucji w ramach powstałego zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie diagnoza potrzeb oraz udzielenie pomocy całej rodzinie.
 Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
–    wspieranie pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną dzieci osób uzależnionych od alkoholu,
–    uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
–    organizowanie grup wsparcia dla osób po zakończeniu programu leczenia w placówce odwykowej,
–    sfinansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie,
–    wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu udzielającego pomocy dzieciom i rodzinie z problemami wynikającymi z uzależnień, w szczególności w zakresie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
–    finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób  i grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej (m.in. dla członków GKRPA, nauczycieli, policji, zespołu interdyscyplinarnego i innych osób przeciwdziałających szeroko rozumianej patologii społecznej).

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Celem zadania jest upowszechnienie, wdrażanie oraz poszerzenie oferty rekomendowanych działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań. Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, uświadamianie, kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę uniwersalną i selektywną, które będą miały na celu osłabianie wpływu czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez: 
–    realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
–    aktywne działanie świetlic dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
–    organizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich połączonych z programem profilaktycznym,
–    współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikowania dzieci na wypoczynek letni i zimowy,
–    edukacja przez sztukę – finansowanie udziału uczniów w spektaklach o walorach profilaktycznych,
–    gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z nimi,
–    organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci,
–    podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych,
–    organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin( m. in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki, rekolekcje trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki itp.),
–    dofinansowanie „zielonych szkół” z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
–    dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów,
–    prenumerata pism i zakup fachowej literatury,
–    organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywaniu problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu,
–    prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających,
–    udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych,
–    prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej,
–    organizowanie przez świetlice profilaktyczne zajęć kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia, ukierunkowanych szczególnie na promocje postaw abstynenckich,
–    realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież
w alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
–    wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych
      promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,      służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Celem   zadania   jest   doskonalenie   oraz   kontynuowanie   współpracy
z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez: 
–    współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień,
–    współpracę i wspieranie ruchów samopomocowych np. Ruch Anonimowych Alkoholików,
–    dofinansowanie imprez, wypoczynku letniego i zimowego oraz innych działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,
–    finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową,
–    wspieranie klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,
–    współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi działającymi zgodnie z obowiązującym prawem, w dziedzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5)podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez:
–    prowadzenie rozmów interwencyjnych ze sprzedawcami i przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
–    zawiadamianie odpowiednich podmiotów i organów o naruszeniu wyżej określonych przepisów ustawy,

6)wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, poprzez:
–    wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu odwykowym.

2. Program jest kierowany do realizacji przez jednostki organizacyjne Gminy. Do jego realizacji zaprasza się wszystkich, dla których problem nadużywania alkoholu jest ważny, aby zmniejszyć jego negatywne skutki godzące w szczególności w dzieci, w rodzinę, w społeczeństwo.
3. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§  3
Zasady wynagradzania członków Komisji:
1)za udział w posiedzeniu Komisji –  80 złotych,
2)za udział w zespole kontrolującym przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 złotych,
3)za udział w zespole przeprowadzającym rozmowy motywujące do zmiany postaw
 i podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu – 100 złotych,
4)za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta
i zwrot kosztów przejazdu na ogólnych zasadach.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§  4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.