biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r

Uchwała Nr XV.115.2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2012 rok.
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1. Główne strategie, które stanowią ramy działania samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały określone przez:
1) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
2) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Dokumenty te stanowiły podstawę przy opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto przy opracowaniu tego programu posłużono się diagnozą potrzeb w tym zakresie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Iwonicz –Zdrój określa lokalną strategię w zakresie minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania narkotyków. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Rozdział 2.Cele programu
§ 2. 1.Głównym i podstawowym celem programu jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów i zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
2. Inne cele to:
1) informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie prowadzi do narkomanii,
2) wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od narkotyków,
3) podejmowanie działań lokalnych i ogólnokrajowych w zakresie narkomanii,
4) zapobieganie problemom narkomanii poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną,
5) promocja zdrowego stylu życia.
 Rozdział 3. Zadania
§ 3.  Do najważniejszych zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należą:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, a w tym:
1) udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków przez specjalistę uzależnień (motywowanie do leczenia stacjonarnego, psychoterapia indywidualna, poradnictwo);
2)  zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych np. ulotek, broszur, poradników itp.;
3)  prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków;
4)  prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczania szkód w związku z używaniem narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym:
1) dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów oraz seminariów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem narkomanii organizowanych dla nauczycieli, pracowników świetlic oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) konsultacje oraz poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, a w tym:
1)  organizowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
2)  edukacja na temat specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem narkotykowym oraz specyfiki rozwoju dzieci w tych rodzinach,
3) zakup literatury, ulotek, prenumerata czasopism o tematyce narkotykowej,
4)  wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,
5) prowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii,
6) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin z grup ryzyka.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, a w tym:
1) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
2) promowanie wolontariatu jako formy użytecznego wykorzystania czasu.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu społecznego, a w tym:
– współpraca w powyższym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§ 4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 realizują:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Szkoły Podstawowe,
3) Gimnazja,
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –Gminna Przychodnia Lekarska,
6) Posterunek Policji,
7) Osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
8) Organizacje pozarządowe.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczenia w miejscach publicznych.