biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/116/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Uchwala Program Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
                                
I. WPROWADZENIE

    Podstawą działania Gminy Iwonicz-Zdrój jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna polityka władz Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych pozwoli  na skuteczniejsze działanie na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
    Niniejszy Program jest propozycją dla wszystkich organizacji wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz rozwoju Gminy i jej mieszkańców. Przez określenie zasad współdziałania i ich realizację Gmina Iwonicz-Zdrój pragnie zachęcić organizacje pozarządowe  do podejmowania wspólnych przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców Gminy.
    Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze. zm.)

Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze. zm.)
2) programie – należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój        
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
3) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Iwonicz-Zdrój,
5) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju,
6) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju,
7) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
8) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
o którym mowa w art. 13 ustawy.

II.  CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Cel główny:
Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań gminy, wynikających
z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe:
1) współdziałanie gminy z organizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy,
2) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
3) umacnianie poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli za społeczność lokalną, za rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy,
4) prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego m.in. poprzez konsultowanie aktów prawa miejscowego,
5) tworzenie korzystnych warunków dla nowych oraz dla istniejących organizacji,
6) ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności w ramach wolontariatu,
7) pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych gminy, w tym funduszy unijnych.

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – rada i burmistrz udzielają pomocy organizacjom, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – rada, burmistrz i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,
3) partnerstwa – współpraca pomiędzy radą, burmistrzem a organizacjami oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
4) efektywności – rada i burmistrz udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań gminy również w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań oraz
w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
5) uczciwej konkurencji – rada, burmistrz i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,
6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępnienia organizacjom informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami oraz kryteriach oceny projektów.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
w szczególności poprzez:
1) realizację zadań gminy,
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, wspólne tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
3) inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

V.  FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu realizacji zadań należących do kompetencji Gminy Iwonicz-Zdrój organizacjom pozarządowym poprzez:
powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację;
wsparcie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje następujące formy:
a) informacyjną, realizowaną poprzez:
konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych: www.iwonicz-zdroj.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl;
przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach – za pośrednictwem poczty elektronicznej;
wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności, wzajemne określanie potrzeb w sferze działalności pożytku publicznego oraz wspólną ocenę realizowanych zadań;
b) organizacyjną, realizowaną poprzez:
współorganizowanie szkoleń i konferencji o tematyce związanej z działalnością tych organizacji;
prowadzenie wspólnych przedsięwzięć poprzez wzajemne uczestnictwo i pomoc organizacyjną w przeprowadzaniu uroczystości państwowych i patriotycznych, imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych;

     VI.  PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE  
1. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  
                  wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) turystyki i krajoznawstwa.
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

VII.  OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
 
VIII.  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
    1)    zlecanie organizacji zadań gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania
            priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że
            przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,
      2)   otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,
3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego
 ogłoszenia,
4) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl, na stronie internetowej gminy www.iwonicz-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Słonecznej 28,
5) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza,
6) złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej,
7) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia,
8) wydane zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
9) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl, na stronie internetowej gminy www.iwonicz-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Słonecznej 28,
2. Burmistrz może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek tej organizacji      – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

IX.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań publicznych zostanie określona w budżecie gminy na rok 2012. 
X.  SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu.
2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji
 i partnerstwa.
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę              
                  z przyczyn zależnych od organizacji,
            5)   liczba beneficjentów zrealizowanych zadań,
            6)   wysokość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację
                  zadań publicznych,
            7)   liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych
                  przez organizacje.

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU  ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
Roczny program współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami został opracowany                 po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr XLIII/396/201 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt Programu celem uzyskania uwag i propozycji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl oraz na stronie internetowej gminy www.iwonicz-zdroj.pl.

XII.  TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikającym z Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją” ze wskazaniem jej przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Konkursowych należy opiniowanie złożonych ofert przy zastosowaniu przepisów ustawy.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Gminy.
4. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
5. Przewodniczący Komisji może zapraszać do prac Komisji z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie zadań objętych konkursem.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów:
    a) posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,
     b) przewodniczący i członkowie Komisji konkursowej biorący udział w opiniowaniu ofert podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy.
7. Komisja ocenia oferty zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, a następnie oceny przedstawia Burmistrzowi Gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.