Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012–2020

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012–2020

Uchwała Nr XV.110.2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012–2020
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska postanawia:
§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012–2020  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 3
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014  zgodnie z Załącznikiem Nr 2
§ 4
1.    Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2  do Uchwały w następujących kwotach:
Rok 2013 do kwoty – 7 098 662,54  zł
2.  Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  do wysokości 800 000 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 800 000 zł.
                                                                                 § 5
Traci moc  uchwała Nr V/29/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2012 r.

Załączniki