Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ustalenie wysokości stawek opłaty targowej

Ustalenie wysokości stawek opłaty targowej

UCHWAŁA  Nr XIV /105/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1) lit. a), pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010  r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w przypadku sprzedaży na targowiskach :

1)   z kosza, wózka, ręki, itp.                                           – 5,00 zł
2)     z ziemi za 1 m2 zajmowanej powierzchni             – 7,00 zł
3)     ze stoiska własnego handlującego za 1 m2                  – 10,00 zł
4)     z gminnego stoiska handlowego za 1 m2                  – 12,00 zł
5)     z samochodu osobowego                             – 150,00 zł
6)     z samochodu dostawczego do 1,5 t                   – 200,00 zł
7)     z samochodu dostawczego powyżej 1,5 t              – 300,00 zł

§ 2
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 3
Inkaso opłaty targowej prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju.

§ 4
Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 10 % od pobranej kwoty.
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 6
Traci moc uchwała Nr III/ 21/02  Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, z późn. zm.  

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.