Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 127/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 1 833 zł
w tym :    
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza                 o kwotę 1 833 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                o kwotę 1 833 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 1 833 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)             o kwotę 1 833 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                  o kwotę 8 851 zł
w tym:
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza                 o kwotę 8 851 zł
Rozdz. 85495 Pozostała działalność                     o kwotę 8 851 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 8 851 zł

4. Zwiększa się plan wydatków  budżetowych                 o kwotę 10 684 zł
w tym :    
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza                 o kwotę 10 684 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                o kwotę 10 684 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 10 684 zł
   
5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki