biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 128/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 13 414 zł
w tym :                                        
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 13 414 zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                              o kwotę 1 514 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 1 514 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  o kwotę 1 514 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                 o kwotę 11 900 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 11 900 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  o kwotę 11 900 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 56 953 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 56 953 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     o kwotę 6 953 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 6 953 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  o kwotę 6 953 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność                     o kwotę 50 000 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 50 000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  o kwotę 50 000 zł
    
3. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona
do niniejszego zarządzenia.
   
4. Zwiększa się plan wydatków  budżetowych                 o kwotę 13 414 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 13 414 zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                              o kwotę 1 514 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 1 514 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                 o kwotę 11 900 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 11 900 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków  budżetowych                 o kwotę 56 953 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 56 953 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     o kwotę 6 953 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 6 953 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność                     o kwotę 50 000 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 50 000 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia. Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki