biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 130/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmniejsza się plan wydatków  budżetowych             o kwotę 4602 zł
w tym :
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza             o kwotę 4602 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów             o kwotę 4602 zł
w tym: wydatki bieżące                         o kwotę 4602 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych             o kwotę 4602 zł
w tym:
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza             o kwotę 4602 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów             o kwotę 4602 zł
w tym: wydatki bieżące                         o kwotę 4602 zł
3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia. Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki