biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

    ZARZĄDZENIE  Nr 113/2011
    Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 45 446 zł
w tym :                                         

Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 10 044 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność                     o kwotę 10 044 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 10 044 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań  bieżących gmin (związków gmin)                      o kwotę 10 044 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                 o kwotę 35 402 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                o kwotę 35 402 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 35 402 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań  bieżących gmin (związków gmin)                      o kwotę 35 402 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona
do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                 o kwotę 45 446 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 10 044 zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność                     o kwotę 10 044 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 10 044 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                 o kwotę 35 402 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                o kwotę 35 402 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 35 402 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszego zarządzenia    
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki