biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 124/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                 o kwotę 3 090 zł
w tym :    
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 370 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola                              o kwotę 370 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 370 zł

Dział  852 Pomoc społeczna                            o kwotę 2 238 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność                     o kwotę 2 238 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 2 238 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                         o kwotę 482 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu        o kwotę 482 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 482 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                  o kwotę 3090 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 370 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola                              o kwotę 370 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 370 zł

Dział  852 Pomoc społeczna                            o kwotę 2 238 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej                  o kwotę 2 238 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 2 238 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                         o kwotę 482 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu        o kwotę 482 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 482 zł
   
3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki