biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 125/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                 o kwotę 18 487 zł
w tym :    
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 18 487 zł
Rozdz. 80101Szkoly podstawowe                          o kwotę 10 800 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 10 800 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola                              o kwotę 2 400 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 2 400 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja                               o kwotę 5 167 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 5 167 zł
Rozdz. 80195 pozostała działalność                       o kwotę 120 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 120 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                  o kwotę 18 487zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 18 487 zł
Rozdz. 80101Szkoly podstawowe                          o kwotę 12 800 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 12 800 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola                              o kwotę 2 400 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 2 400 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja                               o kwotę 3 287 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 3 287 zł
   
3. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1 załączona do niniejszego zarządzenia.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki