biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dwóch lat

Wynajęcie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dwóch lat

ZARZĄDZENIE  Nr 122/2011
Burmistrza  Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia  22 listopada 2011 roku

 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dwóch lat. 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   ( Dz.U.  z 2001r.  Nr 142,  poz.1591 ) oraz art. 13 ust. 1, w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1
Lokal użytkowy w budynku położonym w Iwoniczu-Zdroju  przy ul. Ks. Jana Raba 4 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 837, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której została urządzona księga wieczysta KW KS1K/00006626/9, przeznaczam  do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres dwóch lat, licząc od dnia zawarcia umowy o najem lokalu użytkowego.

§ 2
Lokal użytkowy, o którym mowa w § 1, przeznaczam do wynajęcia uprawnionemu podmiotowi na gabinet fizjoterapii w ramach świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 3
Powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego do wynajęcia  wynosi 14,3m2 .

§ 4
Szczegółowy zakres przedmiotu najmu zostanie określony w umowie o najem lokalu.

§ 5
Wynajęcie lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 zarządzenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 659-679 Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.