Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

UCHWAŁA  Nr XIV /108/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu -Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

              

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust.1
i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1.    Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 1329/62 o pow. 740 m2 położonej w Iwoniczu  -Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest Księga Wieczysta Nr KS1K/00063986/7.
2. Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1312/2 o pow. 43 m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju ustanowionego na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której to prawo ujawnione jest w Księdze Wieczystej Nr KS1K/00113283/5.
 
§ 2
Zakres sprzedaży  określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Sprzedaż, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów  Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.